TI000 - Klasyfikacja farb proszkowych z efektem

Różne farby proszkowe z efektem mają różne wymagania w zakresie przerobu. Pomoc w uzyskaniu bezbłędnego przerobu stanowią różne warunki przerobu farb proszkowych z efektem firmy IGP-Pulvertechnik, podzielone na pięć klas (1 – 5 gwiazdek). 

Przyporządkowanie konkretnych produktów do klas umożliwia sprawdzenie wymagań w zakresie procesu, a także uzyskanie wskazówek dotyczących przerobu. Dodatkowe parametry przerobu oraz informacje dotyczące odzysku można znaleźć w odpowiednich instrukcjach przerobu. Klasa farby proszkowej i odpowiednia instrukcja przerobu są umieszczone na etykiecie kartonu lub worka.

Podstawowe informacje

Zalecane parametry i wskaźniki odzysku zawarte w wytycznych IGP dotyczących przerobu należy traktować jako dane orientacyjne. Przed realizacją każdego zlecenia zakład lakierniczy powinien je sprawdzić na własnej instalacji i ewentualnie dostosować.

Ponieważ typ instalacji lakierniczej i ustawione parametry instalacji mają istotny wpływ na odcień efektu, przed przerobem należy bezwzględnie wykonać test przydatności na instalacji, która ma być użyta do przerobu.

W celu uzyskania stałego udziału i składu mieszaniny z efektem proces powlekania należy od razu zacząć od użycia mieszaniny świeżej farby proszkowej i farby z odzysku.

Udział ten powinien być utrzymany przez cały proces powlekania.

Nie wolno przy tym przekraczać maksymalnego udziału farby z odzysku, określonego w odpowiedniej instrukcji przerobu.

Zakład lakierniczy jest odpowiedzialny za regularną kontrolę wychodzącego towaru pod kątem zgodności z zatwierdzonym kolorem.

Wskazówka

Im ciemniejsza farba proszkowa z efektem, im większy udział efektu, im drobniejsze środki odpowiedzialne za efekt, tym wyższe wymagania w zakresie przerobu.

Klasy efektu IGP

5-STAR*****

 • Cząsteczki odpowiedzialne za efekt są w dużym stopniu związane z ziarnem farby proszkowej (technologia IGP-Effectives®)
 • Możliwość 90% odzysku mieszaniny farby i powietrza
 • Nieskomplikowany przerób na wszelkich geometrycznych formach
 • Powlekanie ręczne i automatyczne nie wymaga większego wysiłku


4-STAR****

 • Cząsteczki odpowiedzialne za efekt są powiązane z ziarnem farby proszkowej z wykorzystaniem technologii Premium-Bond
 • Z reguły maksymalny udział farby z odzysku możliwy jest na poziomie 30% (zgodnie z instrukcją przerobu)
 • Nieznaczne wahania zawartości i ukierunkowania efektu, możliwość przerobu na wszelkich formach geometrycznych
 • Możliwe powlekanie ręczne i automatyczne


3-STAR***

 • Nieznaczne odchylenia zawartości cząsteczek odpowiedzialnych za efekt są słabo widoczne
 • Zmiany w ukierunkowaniu pigmentów efektowych są słabo
 • widoczne
 • Odzysk możliwy w ograniczonym stopniu (zgodnie z instrukcją przerobu)
 • Do określenia udziału odzysku zaleca się wykonanie próbek granicznych
 • Jeśli zlecenie jest realizowane na różnych instalacjach, zaleca się wykonanie serii pilotażowej
 • W miarę możliwości unikać powlekania ręcznego.


2-STAR**

 • Nieznaczne różnice w zawartości cząsteczek odpowiedzialnych za efekt mogą skutkować innym odbiorem koloru.
 • Zmiany w ukierunkowaniu cząsteczek odpowiedzialnych za efekt mogą skutkować innym odbiorem koloru.
 • Odzysk jest możliwy w ograniczonym stopniu (zgodnie z instrukcją przerobu), przy czym do określenia udziału odzysku bezwzględnie konieczne jest wykonanie próbek granicznych.
 • Jeśli zlecenie jest realizowane na różnych instalacjach, bezwzględnie konieczne jest wykonanie serii pilotażowej.
 • Powlekanie ręczne niezalecane


1-STAR*

 • Nieznaczne różnice w zawartości cząsteczek odpowiedzialnych za efekt skutkują innym odbiorem koloru.
 • Zmiany w ukierunkowaniu cząsteczek odpowiedzialnych za efekt skutkują innym odbiorem koloru.
 • Odzysk jest możliwy tylko w odosobnionych przypadkach, przy czym do określenia udziału odzysku bezwzględnie konieczne jest wykonanie próbek granicznych.
 • Należy unikać realizacji zlecenia na różnych instalacjach.
 • Tylko powlekanie zautomatyzowane

Zestawienie klas efektu IGP oraz opisów procesu

Różne farby proszkowe z efektem mają różne wymagania w zakresie przerobu. Pomoc w uzyskaniu bezbłędnego przerobu stanowią różne warunki przerobu farb proszkowych z efektem firmy IGP-Pulvertechnik, podzielone na pięć klas (1 – 5 gwiazdek).