TI110 - Farby proszkowe o zoptymalizowanej wartości opałowej

Zoptymalizowane pod kątem wartości opałowej farby proszkowe są stosowane w ochronie przeciwpożarowej w przypadku wykorzystywania paneli sufitowych i systemów ścianek działowych. W przypadku systemów paneli sufitowych o zoptymalizowanej wartości opałowej optymalna farba proszkowa pomaga zapewnić zgodność z wymaganymi specyfikacjami. W ogólnej ocenie należy uwzględnić także włókninę i klej, ponieważ mają one dodatkowy wpływ na reakcję na ogień.

Poniżej opisana została rola systemów farb proszkowych o zoptymalizowanej wartości opałowej.

Farby proszkowe są preparatami/mieszaninami składającymi się z substancji następujących klas:

  • spoiwo organiczne/utwardzacz
  • dodatki
  • pigmenty
  • wypełniacze

W wyniku utleniania/spalania składników organicznych powstają produkty rozkładu, dym oraz energia cieplna (reakcja egzotermiczna). Aby zagwarantować wpływ energii cieplnej na utrzymanie specyfikacji ciepła spalania brutto/wytwarzanie dymu, systemy farb proszkowych o zoptymalizowanej wartości opałowej należy zoptymalizować pod kątem:

  • gęstości upakowania,
  • siły krycia,
  • rodzaju cienkiej powłoki.

Rezultatem zmniejszenia udziału składników organicznych w cienkopowłokowych systemach farb proszkowych o zoptymalizowanej sile krycia jest zwiększenie specyficznego ciężaru [kg/m3].

W celu zapewnienia optymalnego wytwarzania dymu/ciepła spalania (DIN EN ISO 13501-1) podczas nakładania farby proszkowej na produkt/wyrób budowlany należy zwrócić także uwagę na objętość lakieru (grubość powłoki, przyczepność elektrostatyczną, perforację) nakładaną na produkt/wyrób budowlany.

Dodatkowe informacje:

Produkty budowlane klasyfikuje się według ich reakcji na ogień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zharmonizowane metody klasyfikacji reakcji produktów budowlanych na ogień opisuje norma DIN EN ISO 13501-1.

Produkty budowlane lakierowane proszkowo są zaliczane do klasy „niejednorodnych wyrobów budowlanych”. Sama farba proszkowa jest definiowana jako „niezasadniczy składnik produktu budowlanego”.

Na podstawie definicji farby proszkowej jako (zewnętrznego) niezasadniczego składnika produktu budowlanego można określić metody badawcze i wskaźniki potrzebne do określenia wpływu farby proszkowej na reakcję produktu/wyrobu budowlanego na ogień.

W stosunku do „zewnętrznych niezasadniczych składników” obowiązują następujące kryteria:

Klasa A 1
PCS ≤ 2.0 MJ/kg lub
PCS ≤ 2.0MJ/m2

oraz

FIGRA0.2MJ ≤ 20 W/s
LFS < krawędzi próbki
THR 600s ≤ 4 .0MJ
Warunki s1 i d0

Klasa A2
PCS ≤ 4.0MJ/m2

PCS: ciepło spalania brutto (wartość opałowa) [MJ/kg lub MJ/m2]
FIGRA0.2MJ: współczynnik wydzielania ciepła przy wartości progowej THR 0,2 MJ [W/s]
LFS: boczne rozprzestrzenianie płomienia [m]
THR600s: całkowite wydzielone ciepło w ciągu 600 s [MJ]
s: definiuje wytwarzanie dymu
d: klasyfikuje właściwości płonących kropel

Wyniki badania: IGP-DURA®mix 3302A90100U00 (farba proszkowa o zoptymalizowanej wartości opałowej do paneli sufitowych)

W Instytucie Badań Materiałowych (MPA) w Stuttgarcie ustalono specyficzne ciepło spalania farby proszkowej IGP-DURA®mix 3302A90100U00. Wyniki badania stanowiące oficjalny certyfikat odnoszą się do produktu i koloru, w związku z tym nie mogą być przenoszone na inne kolory.

Specyficzne ciepło spalania dla innych kolorów można w przybliżeniu obliczyć na podstawie teoretycznego modelu w fazie przedprojektowej.

MPA Stuttgart, raport z badania 16-901 0393-B:

IGP-DURA®mix 3302A90100U00: PCS = 16.957 MJ/kg

Zoptymalizowane pod kątem wartości opałowej farby proszkowe są stosowane w ochronie przeciwpożarowej w przypadku wykorzystywania paneli sufitowych i systemów ścianek działowych. W przypadku systemów paneli sufitowych o zoptymalizowanej wartości opałowej optymalna farba proszkowa pomaga zapewnić zgodność z wymaganymi specyfikacjami. W ogólnej ocenie należy uwzględnić także włókninę i klej, ponieważ mają one dodatkowy wpływ na reakcję na ogień.

Wyniki badania podają specyficzne ciepło spalania (wartość opałową) w [MJ/kg]. Na podstawie wartości specyficznego ciepła spalania, specyficznego ciężaru farby proszkowej i grubości nałożonej powłoki można obliczyć teoretyczną wartość opałową [MJ/m2] pozwalającą na zakwalifikowanie farby proszkowej do klasy ochrony przeciwpożarowej (np. A1 lub A2). Ponadto sprawdza się, czy są spełnione dodatkowe zalecenia.

Spec. ciepło spalania [MJ/kg] x grubość powłoki [m] x spec. ciężar
[kg/m3]

W przypadku wszystkich produktów gotowych zawierających pigmenty nieorganiczne z serii IGP-DURA®- mix 3302A….U00 możliwe jest osiągnięcie klasy ochrony przeciwpożarowej A1 przy grubości powłoki < 60μm, co należy jednak każdorazowo sprawdzić. Produkty zawierające pigmenty organiczne mogą wykazywać różnice.

Potwierdzenie reakcji na ogień gotowego wyrobu – zewnętrznego, niezasadniczego składnika produktu budowlanego – producent musi uzyskać na podstawie indywidualnych badań klasyfikujących reakcję na ogień wykonanych przez certyfikowany instytut badawczy. Firma IGP nie ma wpływu na wiele czynników dotyczących elementu budowlanego, w związku z tym nie może dawać żadnych gwarancji lub potwierdzeń dotyczących reakcji na ogień.